معرفی » مدیر اداره

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

مدرک تحصیلی:

سمت: مدیر اداره حراست

تلفن: 34280043

ایمیل:harasat@rums.ac.ir